Instrukcja użytkowania programu TELE 32 v9.x


Spis tematów.
 1. Wybór abonenta, grupy, konta. Zakres rejestracji brany do zestawień, rachunków, wykresów.
 2. Orientacja jaki zakres: abonentów, grup, kont  jest wyświetlany i będzie wzięty do wydruków.
 3. Odczyt bufora, rejestratora, centrali, synchronizacja danych przez sieć (oprogramowanie klient - sieciowe).
 4. Przydział abonentów do grup / firm, edycja nazw, wpisywanie nowych abonentów i kont.
 5. Zmiana wyświetlania (ilości kolumn - szerokości), zmiana szerokości wydruku.
 6. Znalezienie pojedynczej rozmowy, rozmów przeprowadzonych w okreslonym czasie, od - do numeru miejskiego.
 7. Zmiana sposobu wyświetlania wg kolejności, zmiana wyświetlanych i drukowanych kolumn .
 8. Drukowanie zestawień, rachunków, faktur, wykresów.
 9. Zmiana i tworzenie nowych szablonów wydruków.
 10. Automatyzacja rutynowych czynności - Makroinstrukcje.


Ekran Abonenci

Program uruchamia się poprzez menu START systemu W95/98 etc. , Programy , Tele 32, Tele 32.
Wyboru dokonujemy pomiędzy Abonentami, Grupami abonentów, Kontami , Grupami Kont  a całą rejestracją.
Abonentów można wpisać ręcznie poprzez Edycję abonentów lub dokonać odczytu rejestratora (centrali telefonicznej). Lista odczytanych abonentów pojawi się automatycznie. Nazwy i przydział do grup należy dokonać w Edycji Abonentów.
Konta wykorzystywać można zależnie od możliwości współpracującej centrali. Zazwyczaj są to numery przydzielane konkretnym osobom. Wybranie tych cyfr przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej powoduje umieszczenie ich w informacji o rozmowie wypływającej przez SMDR. W ten sposób można rozliczyć konkretną osobę dzwoniącą z dowolnego aparatu. Innym zastosowaniem jest przydzielenie kont do kontraktów i rozliczenie kosztów rozmów pomiędzy kontrakty.


W przypadku przejscia do Grupy abonetów lub Całej rejestracji wyswietlanie informacji odbywa się kolejnymi danymi abonentów. U dołu ekranu wyswietlany jest numer abonenta którego dane oglądamy.

Objaśnienia:Edycja Abonentów
Mimo nazwy edycja abonetów dokonujemy tu następujących czynności:
 1. Dopisywanie nowego abonenta.
 2. Wpisywanie nazwy abonenta.
 3. Przyporządkowanie rodzaju dokumentu - rachunku.
 4. Przyporządkowanie do grup abonentów

Wpisywanie nazwy abonenta, przypisanie do grupy abonentów, wybór rachunku dokonuje się poprzez klikniecie na "+" przy numerze abonenta.

Cztery symbole grup oznaczają maksymalną ilość grup do których może należeć pojedynczy abonent. Ilość grup jest prawie nieograniczona (2056). W przykładzie na rysunku abonent nr 118 należy tylko do grupy o nazwie "Dyrekcja", a abonent 120 do dwóch grup. Przydział abonenta do grupy można dokonać poprzez klawisz  jak też klikając na .
W ten sam sposób wpisuje (edytuje) się numery i nazwy kont.

Ekran główny

Ekran główny składa się z pięciu pól:

Menu Słowne: Abonenci, Widok, Narzędzia,Wydruki, Rejestracja, Makrorozkazy, Konfiguracja, Pomoc.
Ikony.
Dane o rozmowach. : konfiguracja kolumn, ręczne operacje na rozmowach.
Linia statusu.Ekran główny: Ikony


Dane o rozmowach.
Układ ekranu można zmienić poprzez Menu: Konfiguracja, Wyświetlanie.
Zaznaczenie pozycji powoduje pojawienie się nowej kolumny na ekranie i na wydruku. Jeśli chcemy aby wydruk na szerokość zmieścił się na pojedynczym arkuszu, należy zminiejszyć ilość zaznaczonych pozycji.
Wyjaśnienia wymaga pole wyboru . Numer Wybrany oznacza również numer abonenta który dzwoni do nas (w przypadku rejestrowania ruchu przychodzącego. Aby numer był widoczny należy wybrać CLIP. Dzwonki wyświetlają ilość dzwonków jaką musiał czekać dzwoniący do nas do czasu odebrania połączenia lub rezygnacji z połączenia (wymagany specjalny sprzęt lub możliwości PABX).

Operacje na pojedynczych rozmowach wykonujemy wskazując rozmowę myszą, nastepnie klikamy prawym klawiszem myszy.
Pojawia się wtedy dodatkowa ramka z nastepującymi możliwosciami
Odsłuchaj: dotyczy urządzenia do rejestracji rozmów R4. Powoduje odsłuch nagrania.
Zaznacz: zaznacza wskazaną rozmowę.
Odznacz: kasuje zaznaczenie wskazanej rozmowy
Kopiuj: kopiuje do schowka tekst ze wskazanej linii. Do wykorzystania w edytorze tekstu.
Atrybut: umozliwia zmianę atrybutu. Nadawanie atrybutów odbywa się automatycznie w czasie taryfikowania. Atrybuty przydzielone są w Tablicy Prefiksów (Konfiguracja, Rozliczanie). Atrybuty mogą być wykorzystane do filtrowania rozmów (prywatne, służbowe itd.).Linia statusu.
W linii tej po koleji wyswietlany jest Państwa wybór:
kolumna lewa - pojedynczy abonent, Grupa lub cała rejestracja,
kolumna srodkowa lewa - aktualnie wywietlane dane abonenta o numerze i nazwie, Wyboru abonentów , kont który zostanie wzięty do wyświetlania dokonywany jest w Ekranie Abonenci.
środkowa prawa kolumna - ilosć przeprowadzonych rozmów przez abonenta wymienionego w kolumnie srodkowej lewej.
prawa kolumna - nazwa zalogowanego użytkownika.

Menu słowne
Abonenci

Litery podkreslone umożliwiają wybór opcji klawiaturą.
  Menu słowne
Widok
Menu słowne
Narzędzia


Menu słowne
Wydruki

Opis w nawiasach (cała rejestracja) odnosi się do faktu że analizę przeprowadzono po wybraniu w Menu Abonenci ikony Cała rejestracja. Menu słowne
RejestracjaMenu słowne
Makrorozkazy

Makrorozkazy służą do definiowania własnych instrukcji dla programu Tele. Można zdefiniować dowolną liczbę Makrorozkazów, każdy zapisywany jest w osobnym pliku:
Ikony wywołują rozkazy powiązane z funkcjami programu. Gdy wywołamy funkcję która musi pobrać od nas dodatkowe dane, program wywoła odpowiednią ramkę z pytaniem. Opis każdej ikony zostaje wywietlony po postawieniu na niej myszy. Napisanie Makrorozkazu bedzie dla Państwa możliwe po dokładnym zapoznaniu się z programem Tele. Dlatego nie będziemy opisywać osobno w tym punkcie szczegółów.
Należy pamiętać tylko otym że koniec musi być zaznaczony (ikona ze znakiem stop), a makro zapisane na dysku (ikona z dyskietką). Dokładny opis edytora Makrorozkazów.


Menu słowne
Konfiguracja


Menu słowne
Administracja
Umożliwia zmianę uprawnień użytkownika.
Dystrybuowane są dwie wersje programu:
 1. Wersja z dwoma użytkownikami: Instalatorem i Użytkownikiem. Dostęp uzyskuje się przez podanie hasła.Hasło fabryczne użytkownika instalator = 1234. Przejście do użytkownika poprzez Wyloguj.
 2. Wersja oprogramowania w której można utworzyć dowolną ilość użytkowników. Dostęp użytkownika do programu odbywa się za pomocą specjalnego klucza który przykłada się do czytnika. Z kluczem związane są uprawnienia użytkownika. Czytnik kluczy (R3+CZK) i klucze (R3+K) są osobną pozycją cennikową.
Konta dostępu: umozliwiają wpisywanie nowych i edycję istniejących uzytkowników (konieczny czytnik kluczy R3+CZK).

Do utworzenia nowego konta, edycji i usunięcia potrzebny jest zawsze klucz "master" dostarczany z oprogramowaniem i licencją. Klucz należy chronić przed utratą. Jest on licencją na użytkowanie programu i jego utrata związana jest z ponownym zakupem oprogramowania! Nie ma technicznych możliwości stworzenia duplikatu klucza, który jest chroniony wielobajtowym kodem!
Najpierw na żądanie przykładamy do czytnika klucz "master" a następnie klucz nowego użytkownika.
 1. Konto dostepu do programu:
 2. Maski uprawnień:
 3. Uprawnienia: zaznaczenie uprawnia do wymienionej czynności.


Menu słowne
Pomoc
zawiera niniejszy tekst.


Narzędzia.
Filtrowanie rozmów.
Filtrowanie rozmów służy do zaznaczania rozmów według ustalonych parametrów. Możliwe jest wybranie paru różnych parametrów, zostaną zaznaczone rozmowy spełniajace wszystkie parametry.

Należy zaznaczyć możliwosć użycia filtru do "odznaczania" rozmów. Wykorzystując tę opcję można wykluczyć z zaznaczenia rozmowy spełniające warunki lub warunek.
Wywołanie filtru w czasie pisania Makroinstrukcji dodatkowo pozwala na uzycie opcji kalendarza: bieżący miesiąc i poprzedni miesiąc, co pozwala na pisanie makrorozkazów które automatycznie będą zaznaczały rozmowy np. z poprzedniego miesiaca w celu wydrukowania za ten okres rachunku.

Narzędzia.
Wystaw rachunek.
Rachunek wystawiany jest w 3 etapach:
1. Etap polega na podaniu zakresu czasowego, do wyboru:
- Rachunek na zaznaczone rozmowy: zaznaczenie rozmów Filtrem lub ręcznie.
- Rachunek terminowy: według kalendarza, lub wartosci domyslne, za poprzedni lub bieżący miesiąc.
Dodatkowo zaznaczamy tutaj skierowanie danych dla potrzeb Statystyki ruchu telefonicznego.
Zamknięcie okresu rozliczeniowego ułatwia administrowanie. Gdy opcja jest uruchomiona, rozmowy wzięte do wystawienia rachunku zostają w specjalny sposób zaznaczone. Przy wystawianiu nastepnego rachunku wystarczy właczyć opcję Od początku okresu rozliczeniowego, a zostanie on naliczony na nowe rozmowy, przeprowadzone po ostatnim zamknięciu okresu rozliczeniowego. W ten sposób można wystawiać rachunki za rozmowy np.: w hotelach, gdzie nie rozlicza się od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca tylko nieregularnie.
2. Etap następuje op kliknięciu OK. Pojawia się zestawienie Szablonów wydruku:
3 etap. Na poniższym rysunku przedstawione są szablony w których mozna dokonać wydruku. Gdy dostarczone nie spełniają wymagań w prosty sposób tworzymy nowy lub edytujemy dotychczasowy.

Wybór powoduje przejście do podglądu wydruku
 

Faktura VAT / Rachunek

Dane sprzedawcy zostają pobrane z Konfiguracja, Ustawienia, Program Tele, Nasza Firma. Nazwa, dane adresowe nabywcy pobierane są z katalogu firm / grup. Wybór Drukuj wyswietla podgląd wydruku. Zamknięcie podglądu powinno odbyć się klawiszem zamknij. W zależności od wyboru wybrany jest szablon Faktura / Rachunek.
Wyboru abonentów , kont który zostanie wzięty do stworzenia dokumentu, dokonywany jest w Ekranie Abonenci.


Paragoniki
Przechodzi do podglądu wydruku dokumentów przeznaczonych dla każdego abonenta. Nazwa pobierana jest z nazwy abonenta / konta którą wpisujemy w Edycji abonentów.

W każdym wypadku należy zwrócić uwagę że szablon wg którego wykonywany jest wydruk podlega edycji.
Wyboru abonentów , kont który zostanie wzięty do stworzenia dokumentu, dokonywany jest w Ekranie Abonenci.


Rozliczenie rejestracji.
Powoduje powstanie wydruku zbiorczego.

Wyboru abonentów , kont który zostanie wzięty do stworzenia dokumentu, dokonywany jest w Ekranie Abonenci.


Zestawienia- wykresy  Niektóre analizy i tabele są dostępne tylko w wypadku gdy danych dostarcza centrala lub specjalny typ rejestratora np.: R3+X INC z analizą połączeń nieodebranych. Dostepnosć danych zależy też od zaprogramowania centrali. Np.: dane o rozmowach przychodzących w wielu centralach podlegają właczeniu i wyłączeniu.
Poniżej pokazano dla przykładu wykres Ilość rozmów.

Wyboru abonentów , kont który zostanie wzięty do stworzenia dokumentu, dokonywany jest w Ekranie Abonenci


Edycja szablonu wydruku.
Wszystkie dokumenty przeznaczone do druku mogą być dowolnie edytowane (nie dotyczy wykresów). Aby wejść w edycję należy wybrać Wydruki, Wystaw rachunek, OK, Edycja.

Wchodzi się w edycję szablonu który zaznaczono myszą na zestawieniu. Można również wybrać inny szablon poprzez odczytanie go, lub zrezygnować i wybrać nowy czysty szablon.
Na dokumencie umieszczone są napisy i inne elementy stałe oraz zmienne których zawartość będzie pobierana np. z katalogu firm / grup lub zostaną tam wstawione wartości cen, ilości itd.

Aby przesunąć jakiekolwiek pole należy wskazać je myszą i otworzyć menu kontekstowe. W nim wybrać Przesuń.
Nowe pole wstawiamy również poprzez menu kontekstowe, opcję Nowy. Z listy należy wybrać rodzaj pola. Po dokonaniu wyboru wyświetlona zostanie instrukcja użycia pola i dalszego postepowania.
Pole do góry/ na dół, określa hierarhię pola. Pole na górze może przesłonić pole na dole.