Rejestrator R3+, R3 Mini, program TELE 32 v8.x.
Instalacja sprzętu i oprogramowania.
Zmiany ustawień.

Instrukcja jest przeznaczona do czytania dowolną przeglądarką internetową. W tekście umieszczone są odnośniki do powiązanych tematów. Aby wrócić do poprzednio czytanego tekstu należy skorzystać z usługi przeglądarki: "wstecz". Wiele rysunków zawiera opisy które można obejrzeć wskazując je myszą. Także na rysunkach znajdują się odnośniki.
Instrukcja zakłada Państwa znajomość obsługi komputera, instalacji nowego oprogramowania, znajomość temeatyki telekomunikacyjnej. Wiadomości na te tematy wykraczają poza zakres niniejszej instrukcji i należy ich szukać w innych opracowaniach.

Spis treści
 1. Podłączenia elektryczne.
 2. Zasilanie R3.
 3. Instalacja oprogramowania na PC.
 4. Ustawienie bufora/ rejestratora R3.
 5. Uruchomienie oprogramowania pracującego samodzielnie. Wersje sieciowe, odczytujące dane z pliku.
 6. Praca poprzez modem.
 7. Praca poprzez sieć i urzadzenie R3+IP.
 8. Ustawienia typu współpracującej centrali abonenckiej (w skrócie PABX).
 9. Tworzenie, edycja definicji centrali PABX.
 10. Terminal do zrzutów SMDR centrali.
 11. Porty rejestratora, ważne także dla wersji bufor i programu odczytującego dane z pliku.
 12. Plany taryfikacji czyli wielu operatorów.
 13. Tablice prefiksów, taryf i świąt. Tablice CLIP dla tłumaczenia numerów w ruchu przychodzącym na nazwy.
 14. Wielu użytkowników programu, ograniczenia dostepu.
 15. Hasło instalatora. Wartość fabryczna tego hasła = 1234.
 16. Zabezpieczenie programu i sprzętu przed samoistnymi (lub niezamierzonymi) zmianami ustawień, odczyt poprzednich.
 17. Najczęstsze problemy.


Pierwsza instalacja.
Najpierw należy zainstalować sprzęt:
Zawiesić R3 na ścianie lub zamontować w inny sposób uniemożliwiajcy upadek lub inny mechaniczny uraz, podłączyć kablami:  R3+, komputer i centralę, ewentualnie dołączyć linie telefoniczne, zasilić rejestrator/ bufor.
Włączony R3 daje krótki sygnał dźwiękowy, lampka miga: długa przerwa, błysk.
Instalujemy program z dostarczonych nośników. Należy instalować najnowsze wersje programu, chyba że nasz rejestrator jest starszego typu a instalacja ma za zadanie naprawić uszkodzoną poprzednią instalację programu. Wtedy należy zainstalować wersję dotychczasową.
Uruchamiamy program Setup. W czasie instalacji program pyta się o miejsce do którego ma przekopiować pliki, później o folder z którego będzie program uruchamiany. Można zaakceptować wartości domyślne lub je zmienić.
Od wersji 8 programu wprowadzono zmieniony system zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem:
 1. System haseł: instalatora i użytkownika. Hasło instalatora fabrycznie ustawione jest na 1234. Podaje się je w menu Administracja, Zaloguj. Nazwa użytkownika "instalator". Wyjście z trybu pracy instalatora poprzez Wyloguj. Ten tryb haseł jest udostępniany w oprogramowaniu dołączanym do R3.
 2. Sprzętowe klucze, umożliwiające nadawanie uprawnień wielu użytkownikom. Ten tryb haseł użytkowany jest przy zakupie oprogramowania do pracy samodzielnej lub w wypadku istnienia wielu użytkowników programu (na jednym komputerze lub w wersjach sieciowych).
Należy uruchomić program, zamknąć menu wyboru abonentów klawiszem anuluj. Logujemy się jako instalator w sposób podany powyżej. Następnie z góry ekranu wybieramy Konfiguracja, Ustawienia.
Wyświetlony zostanie poniższy ekran. Gdy montujecie Państwo bufor / rejestrator R3 należy zacząć od  klawisza Rejestrator R3.
 
 
 

ustawienia wyswietlania i drukowania zadania wykonywane automatycznie wg zegara ustawienia sieciowe zmiany w tablicach taryf, prefiksów ustawienie typu centrali, numeracja portów centrali, szybkości złącz szeregowych ustawienia dla rejestratora R4 odtworzenie konfiguracji przedostatniej odczytaj konfigurację z pliku zapisz bieżącą konfigurację w pliku zapisz w pliku wydruk SMDR centrali wyjdź bez zapisywania konfiguracji w pliku zakończ i zapisz konfigurację w pliku

Aby przejść do tematów przedstawionych na klawiszach proszę kliknąć myszą na odpowiedni klawisz.


Instalacja programowa R3

Poprawną pracę systemu można tylko osiągnąć poprzez "zgranie" z centralą PABX i komputerem!
Kolejność postępowania jest następująca:
 1. Wybrać rodzaj Połączenia
 2. Odszukać do którego portu szeregowego komputera jest podłaczony R3
 3. Wybrać i przetestować optymalną szybkość łącza szeregowego R3 <-> komputer
 4. Wybrać typ centrali, gdy brak, utworzyć nową.
 5. Sprawdzić zgodność definicji centrali z zrzutem SMDR
 6. Ustawić porty R3: numer portu centrali, sposób obsługi (buforowanie, biegunowość itd).
 7. Zaprogramować R3 klawiszem Programuj.
 8. Przeprowadzić dwie rozmowy kontrolne.
 9. Sprawdzić stan R3 w okienku informacyjnym.
Przy pierwszym uruchomieniu kolejność postępowania wskazuje strzałka. Należy klikać myszą na wskazywany przez nią element 

wybór sposobu podłączenia R3 odszukiwanie złącza do którego przył. jest R3 Ustawienie predkosci transmisji R3 <-> komputer wybor wspolpracujacej centrali abonenckiej Edycja parametrów centrali i parametrów PABX<->R3 podgląd łącza SMDR ustawianie portów R3,operatorów,alarmu przpełnienia resetowanie R3 do nastaw fabrycznych informacja o stanie R3 wyjście z programowaniem Wyjście bez zaprogramowania = utrata ustawień zaprogramowanie R3 bez wyjścia stan prądu w liniach
Aby przejść do tematów przedstawionych na klawiszach  i symbolach proszę kliknąć myszą na odpowiedni klawisz / symbol.

W wypadku zawieszenia się R3(dziwnej pracy, braku reakcji na programowanie itd) można spowodować skasowanie wszystkich nastaw i powrót do ustawień fabrycznych.
 

Połączenie

R3 może być bezpośrednio dołączony kablem do komputera [1] wyposażonego w złącze szeregowe (port RS232, interfejs szeregowy), poprzez modem [2} i sieć telefoniczną komutowaną,  poprzez sieć [3] lokalną lub rozległą w którym rejestrator posiada numer IP, oraz [4] oprogramowanie TELE może dokonywać odczytu danych z pliku i dokonywać ich obróbki.
Szukaj
W przypadku połączenia kablowego nastepuje odszukanie podłączonego i zasilanego R3. W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o braku rejestratora należy sprawdzić kable i zasilanie. Gdy korzystacie Państwo z przedłużacza podłączyć R3 na oryginalnym krótkim kablu. Przyczyną może być także uszkodzenie portu w komputerze: sprawdzić innym komputerem.
Dużo wypadków braku znalezienia R3 ma swoją przyczynę w systemie operacyjnym. W W2000, NT, ME może zdarzyć się przypadek niezainstalowania portów COM: należy sprawdzić w setup'ie komputera numery, adresy i przerwania portów i porównać je z ustawieniami w Panelu sterowania systemu operacyjnego.
Także przyczyną bardzo często występującą jest zajęcie portu przez inne oprogramowanie, należy przy tym zaznaczyć że może to być bardzo trudno sprawdzalne. Oprogramowanie nie musi być w żaden sposób widoczne jako użytkowe, np w ten sposób instalują się rózne sterowniki (np CAPI), W tym wypadku należy podłączyć inny komputer dla sprawdzenia.
 

Praca poprzez modem.

Wybór połączenia poprzez modem powoduje zmieniony sposób instalacji:
Najlepszy sposób uruchomienia systemu: programowanie rejestratora np. z laptopa podłaczonego zamiast modemu.Oprogramowanie od wersji 7.X. Sprawdzamy działanie I dopiero gdy otrzymujemy prawidłowe odczyty podłączamy modem.
Na zdalnym komputerze instalujemy z nosnika oprogramowanie w wersji minimum 7.X. Po uruchomieniu programu w konfiguracji, Instalatorze R3 okienku Połaczenie wybieramy Modem. Powoduje to  pokazanie zmodyfikowanego ekranu:
Klikniecie szukaj powoduje znalezienie dołączonego do komputera modemu. Nie odnalezienie modemu który fizycznie jest podłączony do komputera może mieć przyczyny jak wyżej. Można go sprawdzić programem komunikacyjnym np Hyper Terminalem. Należy zaznaczyć że nie wszystkie karty  modemy ISDN mogą być przydatne do połączenia z R3!
Po znalezieniu modemu pojawia się rysunek modemu komputera na który nalezy kliknąć. W oknie otwartym po powyzszej czynności należy wpisać: w pozycji Zerowanie modemu: ATZ, w pozycji Wiersz inicjujący:  AT&F&C1&D2. Po zamknieciu okienka wpisujemy numer zdalnego modemu rejestratora oraz fabryczne hasło:  zetkom
Klikając symbol telefonu powodujemy połączenie ze zdalnym rejestratorem.
W wypadku gdy chcecie Państwo uzyskać oddzwonienie Modemu rejestratora należy wykonać dodatkowe czynności:
 1. zaznaczyć Oddzwonienie,
 2. kliknąć symbol Modemu komputera i w ostatniej linii dopisać ATS0=1 (odbiór połączenia po pierwszym dzwonku),
 3. kliknąć symbol Modemu rejestratora i wpisać jako numer wybierany: ATDxxxxxxxxx, gdzie xxxxxxxxx jest numerem modemu komputera.

Połączenie poprzez sieć i urządzenie R3+IP.

W tym wypadku rejstrator zamiast do komputera podłączony zostaje do urządzenia R3+IP, które posiada gniazdo RJ45 do przyłączone do sieci Ethernet.

Komputer z oprogramowaniem TELE 32 musi posiadać kartę sieciową, a w sieci musi być przydzielony adres IP dla rejestratora.
Po wybraniu połączenia typu sieć, należy nacisnąć klawisz szukaj. Pokaże się ekran wyboru znalezionych rejestratorów:

Na rysunku widać znaleziony rejestrator (może być ich więcej). Wystarczy go wybrać. Gdy rejestrator nie ma zaprogramowanego numeru IP i portu, wpisujemy je i programujemy rejestrator.
Ciąg dalszy programowania rejestratora przebiega tak samo jak dla połączenia kablowego.
Prędkość
Tylko w wypadku połączenia kablowego. Przetestuje proponowaną szybkosć transmisji pomiędzy R3+ a komputerem. W razie potrzeby należy ją zmniejszyć (zwiększyć) i ponownie dokonać testowania.
Typ centrali telefonicznej.
Należy wybrać typ centrali z listy. Gdy jej brak należy utworzyć nową. W razie potrzeby możliwa jest edycja istniejącej centrali. (W R3+BU MINI nie trzeba dokonywać tego wyboru!)
Podgląd łącza SMDR centrali.
bardzo ważny punkt umożliwiający orientację czy prawidłowo odbierane są dane z centrali. Należy przeprowadzić połączenie, odczekać 30 sekund przed odłożeniem mikrotelefonu. Po odłożeniu powinien pojawić się czytelny rekord z centrali: Gdy brak czytelnosci linii należy sprawdzić parametru SMDR w centrali. Parametry ustawione w R3+ wyswietlone są po prawej stronie rysunku centrali. Parametry można zmienić również edytując definicję centrali w Instalatorze. Pierwsza linia pokazana na ekranie może być zła (przypadkowe znaki odebrane w czasie ustawiania, manipulacji kablami itd.). W czasie spływania rekordu lampka zapala się na dłużej. Brak zgaśnięcia może sygnalizować złe ustawienie znaków końca linii i powrotu karetki (LF , CR) w ustawieniach SMDR.
Zamkniecie okna poprzez kliknięcie migajacej niebieskiej strzałki!
Podgląd linii telefonicznych.
Nie występuje w wersjach R3+BU, BM, BX!  Umożliwia sprawdzenie skojarzenia numerów portów rejestratora z numerami portów centrali. Bardzo ważnym jest aby skojarzenia te były poprawne. Również pokazywany jest stan biegunowosci linii telefonicznej w czasie przepływu przez nią prądu (gdy zajęta jest do pracy). Pod telefonem wywietlany jest w górnym wierszu numer portu rejestratora, w dolnym wierszu numer portu centrali. Zajęcie linii w centrali powoduje przepływ prądu w linii, telefon symbolizujący linię zmienia kolor, numer linii (portu) pod symbolem telefonu musi być zgodny z numerem zajętego portu w centrali. Wyswietlany numer musi być w postaci takiej jak wysyłany jest przez centralę na SMDR: zapis 1 i 01 nie jest jednoznaczny.proszę spojrzeć na rysunek powyżej, numer linii (portu) w centrali jest przedstawiony dwucyfrowo, linia pierwsza posiada numer 01. Zmian można dokonać klikając dwukrotnie na symbolu telefonu.
Gdy port R3 ustawiony jest na kontrolę biegunowości do zarejestrowania połączenia jest konieczna zmiana biegunowośćłączu w momemncie podniesienia słuchawki przez abonenta żądanego. Zianę biegunowośi R3 sygnalizuje zmianą ikony telefonu. Brak tej zmiany sygnalizuje Państwu brak tego rodzaju sygnalizacji, ustawienie portu należy zmienić na buforowania!

Na ilustracji port wyobrażony jest jako symbol telefonu. Kolor zielony oznacza zaprogramowanie portu w Tryb  buforowania. Kolorowa kropka przy słuchawce dla Trybu biegunowosć oznacza przepływ prądu (zielona - biegunowosć A, czerwona - B). Niebieski telefon odebranie pojedynczego impulsu TTX lub zadziałanie odbiornika nasłuchu.
Napisy pod symbolami telefonu oznaczają: Klikniecie na symbolu telefonu umożliwia przejscie do edycji parametrów portu.
Odczytaj status rejestratora.
Sprawdzenie ustawionych parametrów. Po przeprowadzonych rozmowach widać zapełniającą się pamięć R3. Nie rejestrowanie połączeń może być spowodowane: Przejscie do następnego punktu poprzez kliknięcie migającej niebieskiej strzałki!

Edycja centrali.

Dojscie z z głównego ekranu programu poprzez Konfiguracja, Ustawienia,  Rejestrator, kliknięcie na obrazku centrali.
Kliknięcie na kwadraciku z plusem powoduje rozwinięcie tematu, na kwadraciku z minusem zwinięcie.

Parametry SMDR:  W tym miejscu można zmienić parametry portu szeregowego R3 odpowiedzialnego za współpracę z centralą abonencką. (Proszę nie mylić z portem do współpracy z komputerem!) Prędkosć, ilosć bitów danych, parzystosć, synchronizacja muszą być takie same jak w centrali abonenckiej. Rozbieżnosć w ustawieniach centrali i R3 spowoduje całkowity brak działania!
Linia Znak synchronizacji pokazuje znak który kończy linię zawierającą dane o połączeniu, $0A przedstawia heksadecymalnie wartosć tego znaku. W wypadku złego ustawienia znaków synchronizacji może wystąpić brak rejestrowania rozmów w sposób przypadkowy. Zewnętrznym znakiem złego synchronizowania jest świecenie lampki na R3 światłem ciągłym.
Linie Pułapka  wykorzystywane są w przypadku gdy SMDR centrali synchronizuje rekordy dotyczące róznych rozmów w inny sposób niż wysyłanie znaków Powrót Karetki (CR)  i/lub Zmień Linię (LF).  Niestandartowe, Def służą do ustawiania prędkosci transmisji pomiedzy rejestratorem a centralą w przypadku gdy ta ostatnia uzywa niestandardowych prędkosci transmisji.

Nagłówek: Zdefinowane są tutaj wszelkie typy linii (wierszy SMDR) z komunikatami wysyłanymi przez centralę abonencką. Należy kliknać na interesującą nas linię np.: Nagłówek 02 "Wychodząca (Regular)" co spowoduje pojawienie się u góry linijki z cyfrowym oznaczeniem offsetu (pozycji znaku) oraz kolorowych symboli:

Pionowo ustawione liczby np. 001 są wartoscią offsetu dla pola MM oznaczającego pole z informacją o miesiącu rozmowy. Aby sprawdzić poprawnosć wpisu należy przeprowadzić daną rozmowę. Po odłożeniu słuchawki centrala wyle linię opisującą rozmowę. Zostanie ona pokazana przez program w wierszu poniżej powyższego rysunku. Dane z linii muszą się pokrywać z symbolami pól (czerwone kratki), jesli tak nie jest należy zedytować odpowiednie pole.

Status nagłówka:  Przykładowo otwarto definicję dla wiersza niosącej informację o rozmowie wychodzącej z centrali abonenckiej.
Opis wywietla się w nazwie.
Analiza pokazuje czy linia ma zostać wzięta pod uwagę i zapamiętana.
Zarejestruj w przypadku gdy pojedyncza linia niesie kompletną informację o rozmowie pole powinno być ustawione na tak. W przypadku kiedy informacja o jednej rozmowie jest rozbita na wiele linii, na nie.
Zwolnij bufor jak wyżej, w przypadku gdy pojedyncza linia niesie kompletną informację o rozmowie pole powinno być ustawione na tak. W przypadku kiedy informacja o jednej rozmowie jest rozbita na wiele linii, na nie, tylko dla ostaniej linii kompletującej informację o rozmowie - tak.
Inicjuj bufor jak wyżej, w przypadku gdy pojedyncza linia niesie kompletną informację o rozmowie pole powinno być ustawione na tak. W przypadku kiedy informacja o jednej rozmowie jest rozbita na wiele linii, na nie, tylko dla pierwszej linii inicjującej informację o rozmowie - tak.
Rozmowa informacja o klasyfikacji rozmowy.
Zmian dokonuje się klikając na opisie: tak, Wychodząca itd.
Identyfikacja: linia zawiera charakterystyczne znaki które odróżniają ją jednoznacznie od linii np. z rozmową przychodzącą. Im większa iloć takich znaków (każdy jest umieszczony w osobnej Identyfikacji od 01 do  05), tym lepiej.
Aktywny okresla czy pole ma być brane pod uwagę w czasie analizy. Gdy nie wpisano tutaj żadnego ważnego znaku należy je wyłączyć.
Offset pozycja okreslona "liniałem" z pionowych cyfr na ekranie Podgląd łącza SMDR centrali. W linii opisów (czerwona) wywietlany jest wybrany znak.
Znak tutaj dokonujemy wyboru znaku który jednoznacznie musi identyfikować rodzaj linii. Wywietlany jest on bezposrednio i jako wartosć heksadecymalna po znaku "dolara" $.
Linia miejska wskazuje na infomację o numerze portu centrali abonenckiej przez który została przeprowadzona rozmowa. Istotną sprawą jest wskazanie poprawnie początku pola, gdyż centrale wysyłają tą informację rozmaicie, np. przy 100 liniach miejskich numer portu może mieć postać: "1  " (jedynka i dwie spacje), "001", "  1" (dwie spacje i jedynka). Symbolem na czerwonej linii opisów w Podglądzie łącza SMDR centrali są litery "ll".
Aktywny okresla czy pole ma być brane pod uwagę w czasie analizy. Gdy centrala nie podaje numeru linii lub nie jest on istotny należy je wyłączyć. Uwaga: dla rejestratorów z odbiornikami polaryzacji żył rozmównych, odbiornikami teletaksy itp. pole linia miejska musi być włączone!
Offset pozycja okreslona "liniałem" z pionowych cyfr na ekranie Podgląd łącza SMDR centrali. W linii opisów (czerwona) wywietlane są litery "ll" (dwie małe litery L).
Ilosć znaków jest długocią pola.
Uwaga w wypadku braku tego rodzaju informacji w nagłówku należy wpisać jakikolwiek offset i zerową wartość ilości znaków!
Data i godzina rozpoczęcia rozmowy. Informacje o terminie rozpoczecia rozmowy.
Zasada postępowania z polami jest analogiczna jak w Linii miejskiej. Poniżej omówiono tylko różnice i informacje szczególne.
Znak AM/PM centrala godzinę może podawać w dwóch różnych systemach: 12 godzinnym wtedy to pole musi być aktywne, podana pozycja - offset znaku który jednoznacznie wskazuje na porę dnia "PM" np. jak w przykładzie ZnakPM litera "P".
Jesli centrala nie podaje np. daty rozpoczęcia rozmowy, proponujemy uzupełnianie tej informacji z zegara/ kalendarza rejestratora. Dokonuje się tego w polu Kalendarz i zegar rejestratora.


Operator umożliwia w centralach które rozmowy przeprowadzone przez operatora lub operatorów nie są oznaczane przez centralę numerem takim jak zwyczajni abonenci tylko specjalnym znakiem np. "A" lub znakiem i numerem operatora : "A01".

Aby pola działały należy w Aktywny wpisać Tak, wpisać offset i znak (wg przykładu powininna być to litera "A"). Gdy operatorów jest więcej to należy również uruchomić pola Numer operatora.
Disa jest uzywana w przypadku gdy wewnątrz centralowa DISA umożliwia połączenia typu miasto - miasto. Należy w tym przypadku uruchomić to pole kierując się następującymi zasadami: DISA może być prezentowana poprzez literę np. "D" lub gdy rozróżniane są różne hasłą przez kombinację litery i cyfr np. "D1".

Powyższy wpis pokazuje przypadek gdy rozmowy miasto - miasto realizowane przez DISA opatrzone są literą i cyfrą np. "D1".

Numer abonenta jest bardzo istotny. Należy zwrócić ponadto uwagę na fakt że definicje central dołączone do wersji instalacyjnej programu TELE zawierają fabryczne ustawienia dotyczące numeracji central. I dlatego jesli Państwo decydujecie się na zmianę długosci numeracji wewnętrznej np. z trzycyfrowej na dwucyfrową należy dokonać korekty w polu Numer abonenta, Ilosć znaków.

Numer wybrany rodzi pewien problem. Centrale wysyłają go na różne sposoby: "9226                 " (numer zawsze od lewej strony, dopełniony spacjami), "                       9226" (numer od prawej strony, lewa strona wypełniona spacjami. Program wymaga aby wartosc offset wskazywała pierwszą kolumnę w której może zostać wydrukowana cyfra numeru wybranego, a Ilosć znaków wskazywała na długosć pola w którym może pojawić się numer. Maksymalna Ilosć znaków jest równa 16.

Transfer umożliwia zaznaczanie rozmów które zostały przekazane między rozmówczmi wewnętrznymi centrali abonenckiej. Odpowiednią informację musi podać centrala w SMDR. W przykładzie poniżej jest to litera "T"  o offsecie 20.

Kod konta przez producentów central jest wykorzystywany dwojako: do zaliczenia kosztów rozmowy do konta klienta, kontraktu, a w drugim wypadku jako kod który przełamuje restrykcje centrali. Rejestrator może maksymalnie pamiętać 4 cyfry kodu konta. Jesli kod konta jest wykorzystywany do przełamywania restrykcji (międzymiastowych itd.) to oczywicie nie powinien on być zapamiętywany w całosci.Wystarczą np. dwie cyfry które odróżnią osoby korzystające z tej usługi centrali.

Licznik dzwonków jest używany w przypadku gdy centrala podaje dla połączeń przychodzących informacje jak długo czekał abonent wywołujący na odebranie wywołania przez rozmówcę dołączonego do centrali abonenckiej.

Czas trwania godziny, minuty, sekundy, dziesiąte częsci minut. Gdy centrala podaje czas trwania rozmowy w sposób pewny (centrala rozpoznaje zmianę polaryzacji żył rozmównych, lub informacja przychodzi po łączach cyfrowych) można ją wykorzystać do taryfikacji. Również w wypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczącej rozpoczęcia rozmowy centrala podaje na tych polach przybliżony czas rozmowy i należy z nich skorzystać. Dodatkowo należy omówić pole Czas trwania dziesiąte częsci minut. Używane jest ono tylko w wypadku gdy czas podawany jest w postaci godziny, minuty, dziesiąte częsci minut zamiast sekund.

Licznik impulsów tysiące, setki,  dziesiątki, jednostki. Używane tylko w wypadku gdy centrala odbiera impulsy telezaliczania (teletaksa 12/16kHz, linie cyfrowe).

Cena rozmowy stosować tylko w wypadku gdy centrala w SMDR wysyła zamiast ilosci impulsów (patrzpoprzedni akapit) cenę rozmowy.
Centrala ma zapisaną wartosć pojedynczego impulsu, mnoży tą wartosć przez ilosć impulsów odebranych z linii telefonicznej i wysyła w w SMDR jako należnosć za połaczenie. Rejestrator musi odtworzyć z tej wartosci ilosć impulsów.

Należy pamiętać o tym że jest to zupełnie inna wartosć niż ta podawana w tabeli taryf (ta służy do przeliczania jednostek na złote).

Czas trwania dzwonienia minuty, sekundy znajduje zastosowanie podobnie jak licznik dzwonków , różnica polega tylko na innych jednostkach (tam podawane w dzwonkach, tu w jednostkach czasu.

Kalendarz i zegar rejestratora uruchamia podstawianie daty i godziny z rejestratora. Każda rozmowa powinna być opatrzona tymi informacjami. Gdy brak ich w SMDR można poprzez zaznaczenie "tak"  spowodować uzupełnienie informacji o połączeniu datą, godziną z zegara rejestratora.
 

W definicjach central dodawanych fabrycznie, pod jedną nazwą zdefiniowanych jest zazwyczaj kilka nagłówków. Jest to spowodowane tym że jedna centrala ma możliwosć wysyłania danych po SMDR w różnym formacie. Format zależny jest od dostępnych informacji o taryfikowaniu połączeń (zmiana polaryzacji żył rozmównych, teletaksa, łącza cyfrowe) i od ustawień dokonanych przez Państwa w centrali abonenckiej. Rejestrator automatycznie rozpoznaje dane spływajace z centrali i stosuje własciwy nagłówek.
Natomiast gdy będziecie Państwo wprowadzać nową centralę nie ma potrzeby analizowania różnych możliwosci i wystarczy utworzyć tylko potrzebny nagłówek. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na fakt istnienia central które wysyłają informację o pojedynczym połączeniu w weięcej niż jednej linii. Linie te zresztą mogą być rozdzielone innymi informacjami. Należy stosować wtedy pola opisane w Status nagłówka . Jedno połączenie będzie wtedy opisane np. dwoma nagłówkami dla dwóch linii SMDR

Wyjscie poprzez kliknięcie na ikonę co jednoczesnie spowoduje zapis zmian w pliku centrali.Porty rejestratora.
Porty rejestratora odzwierciedlają linie miejskie centrali. Rejestrator każdą linię traktuje indywidualnie. Umozliwia to np. rejestrowanie danych z linii o różnym sposobie przesyłania informacji teryfikacyjnych, linii dołączonych do różnych operatorów telekomunikacyjnych, itd.

Wejscie w edycję następuje poprzez kliknięcie na obrazku rejestratora. Ekran instalatora jest osiągalny poprzez menu z głownego ekranu programu: Konfiguracja, Instalator R3.


Powyżej pokazano opis pojedynczego portu rejestratora.

Wyjscie powiazane z zapisaniem zmian po kliknięciu ikony  , aby natomiast wyczyscić wszystkie pola klikamy na  . Jesli musicie Państwo dokonać takich samych zmian w wielu portach z pomocą przyjdzie ikona  . Po operacji kopiowania proszę sprawdzić we wszystkich czynnych portach czy zostały wpisane prawidłowo numery Port_Id.


Konfigurowanie rozliczania.
Taryfikacja odbywa się w dwojaki sposób: pierwszy oparty o czas trwania rozmowy, drugi o odebraną z centrali miejskiej ilosć impulsów telezaliczania.
Do pierwszego sposobu w celu taryfikacji program TELE wykorzystuje tablice prefiksów, taryf i dni swiątecznych. W drugim wypadku tablice służą do opatrzenia wybranego numeru między innymi nazwą kierunku, atrybutem itd. a cena przeliczana jest na podstawie przemnożenia ilości odebranych impulsów przez cenę jednostki z tablicy taryf.

Plany taryfikacji.

W programie może współistnieć wiele Planów taryfikacji. Służą one do zróżnicowania sposobów obliczania należności np. w zależności od operatorów. W centrali abonenckiej (PABX) praktycznie stosowane są dwa sposoby dostepu do róznych operatorów:
 1. poprzez różne linie międzycentralowe (np. dołączenie terminala komórkowego, czy też linie od dwóch róznych operatorów przewodowych),
 2. poprzez wyjście przez te same linie, lecz jako pierwszy wybierany jest prefiks operatora (np. operatorzy miedzymiastowi 10XX, dostęp przez serwery internetowe itp.).
W wypadku 1 należy w trakcie programowania rejestratora ustawić pole Plan taryfikacji (Konfiguracja, Ustawienia, Rejestrator R3, rejestrator, Porty, Szczegóły).
Natomiast w drugim ustawień należy dokonać dla Operatorów międzymiastowych (Konfiguracja, Ustawienia, Rozliczanie, Operatorzy międzymiastowi)
Edycji dokopnujemy poprzez wskazanie myszą i kliknięcie prawym klawiszem. Wyboru: wskazanie myszą i kliknięcie lewym klawiszem.

Tworzenie lub edycja Tablicy prefiksów.
Tworzenie nowej tablicy w oparciu o istniejacą opisano w nastepnym paragrafie.
Tablica prefiksów służy przede wszystkim do przyporządkowania wybranego numeru do cennika opłat za połączenie. Są tam także informacje dodatkowe:

Informacjami podstawowymi, koniecznymi są: Nowy wpis umieszcza się po kliknięciu klawisza Nowy, edycji dokonuje się poprzez wejscie w komórkę i edycję zawartosci lub wybór z listy

Tworzenie lub edycja Tablicy taryf.
Według tablicy taryf dokonuje się naliczenia opłaty za rozmowę. Numer przyporządkowany za pomocą Tablicy prefiksów do odpowiedniej taryfy zostaje staryfikowany przy wzięciu pod uwagę godziny, i dnia tygodnia w którym była przeprowadzona rozmowa.
W tablicy taryf można zastosować trzy metody (typy) taryfikacji:

 1. Stosowaną np. w telekomunikacji. Stała cena za jeden "impuls". Czas rozmowy dzieli się przez okres czasu na który przypada jeden "impuls". Okresy czasu są zale zne od numeru taryfy.
 2. Stosowaną np.: przez operatorów telefonii bezprzewodowej. Cena za stały okres np. jednej minuty jest stała. Można wprowadzić wyjątki
 3. Opłata za rzeczywisty czas rozmowy .
 4. Opłaty za zainicjowanie rozmowy
 5. Opłata początkowa + opłata za sekundę rozmowy wyliczoną z opłaty za minutę.


 6. Ekran edytora taryf do wersji 8.3 włącznie

Ekran edytora taryf od wersji 8.3.1Ustawienia dokonywane po prawej od tego okienka b Ty wybieramy kolejne dni ważności ustawień Zaznaczenie powoduje edycję innych parametrów dla Okresy zaliczeniowe, dodajemy nowy okres wpisując Cena za okres stosowana tylko w metodzie drugiej. Okres zaliczeniowy 2 jest czasem na wstępie rozmowy Metoda 1 naliczania opłaty Metoda 2 naliczania opłaty Metoda 3 naliczania opłaty Wszystkie ustawienia wpisywane w tej tablicy bedą w Wartość jednostki (netto!) istotna o ile została użyta p Podatek VAT dla danej taryfy. Bezpłatny czas za który nie naliczana jest należność prowizja doliczana do każdego połączenia : stała w zł zapisz edytowaną tablicę taryf bez wychodzenia z edy zapisz edytowaną tablicę taryf i wyjdź z edycji Zrezygnuj z zachowania zmian i wyjdź z edycji Przy tworzeniu nowej tablicy możesz jako wzorzec wy W wypadku wykorzystania odczytanej tablicy jako wz

  Typ 1.
Edycja istniejącej tablicy polega najczęsciej na zmianie "czasów impulsowania". Należy wybrać żadany numer taryfy i wpisać zmienione okresy rozliczeniowe. W przypadku gdy operator podaje trwanie "czasu impulsowania" od godziny np 22 do 8 rano należy rozbić go na dwa od godziny 0 do 8 i od godziny 22 do 23:59. Gdy czasy są takie same dla wszystkich dni tygodnia wybieramy w tabeli Dzień tygodnia opcję cały tydzień. Czas bezpłatny ustawiamy tylko wtedy gdy operator przewiduje bezpłatny początek rozmowy. Gdy chcecie Państwo uruchomić tryb pracy w którym rozmowy będą zaliczane dopiero po pewnym czasie wykonuje się to w Planie taryfikacji.Prowizja zł  i Prowizja %  doliczają narzut na każdą rozmowę.
Tworzenie nowej tablicy najłatwiej jest oprzeć o istniejącą, dokonując edycji. Aby taka zedytowana tablica posiadała nową nazwę należy wykonać następujace operacje: Dla taryf które mają być bezpłatne należy w okres zaliczeniowy wpisać czas zerowy. Dla taryf zaliczanych jednokrotnie należy wpisać okres zaliczeniowy wynoszący 9999999s.
 


Typ 2.
Okresla się w niej stałą cenę za np. 1 minutę program zlicza minuty i pobiera za każdą rozpoczetą minutę całosć opłaty. Możliwe jest wprowadzenie okresu o innym czasie trwania (okres zaliczeniowy 2) i innej wartosci (cena za okres 2) wystepującego przez początkową ilosć okresów (ile okresów).
Dla tego trybu należy wybrać opcję Rozliczanie co okres rozliczeniowy.


Typ 3.
Należy podać cenę impulsu (jednostka licznikowa) która zostanie podzielona przez podany okres zaliczeniowy. Uzyskana w ten sposób wartość zostanie użyta jako składnik mnożenia z czasem rozmowy.

Typ 5.
Kolumna Opłata ini. zawiera koszt rozpocżęcia rozmowy. W kolumnę Cena 60s. należy wpisać należność za minutę rozmowy. Wyliczona należność za rozmowę będzie sumą opłaty inicjalizacyjnej i czasu rozmowy w sekundach pomnożoną przez 1/60 opłaty za minutę
Okienko Taryfa lokalna ma znaczenie tylko dla taryf VPN.


Tworzenie lub edycja tablicy swiąt.
W tablicy swiąt wpisane są dni które przez operatora są traktowane jako podstawa do zmiany okresów zaliczeniowych (patrz Edytor taryf, Dzień tygodnia). Święta wpisuje się do tablicy, nie są one wyliczane.

Zadania.

Program może cyklicznie, jednorazowo lub w zadanych terminach wykonywać pewne czynności: odczyt bufoera / rejestratora R3, wysyłanie odczytu e-mailem, uruchamianie serwera dla programów sieciowych - klientów.

Ustawienia odczytów są np. konieczne gdy program pracuje jako serwer w wersji sieciowej.
Wysłanie odczytanej rejestracji pocztą elektroniczną pod wpisany w konfiguracji adres, służy do tworzenia rejestracji korporacyjnej. Komputer lokalny musi mieć dostęp do sieci.
Serwer WWW służy do udostępniania danych dla programów klientów.

Zakończenie ustawiania R3 i programu TELE.

Program w celu zabezpieczenia przed przypadkową lub niezamierzoną utratą ustawień został wyposażony w system zapisywania i odtwarzania ich.
Po wprowadzeniu zmian należy uzyć klawisza Zakończ, program zaproponuje nam zapis wszystkich ustawień na dysku twardym komputera i dyskietce. Z zapisu na dyskietce nie należy rezygnować jeśli mamy zakończony proces instalacji i konfiguracja całego systemu została sprawdzona. Zapisane dane na dyskietce mogą nam wtedy posłużyć przy odtwarzaniu konfiguracji np. w wypadku uszkodzenia dysku twardego, R3. W krótkim okresie czasu dokonamy wówczas naprawy.
Klawisz Poprzednia konfiguracja cofa proces instalacji systemu, umożliwiając łatwe przywołanie ustawień które działały przed wprowadzeniem ostatnich zmian. Będzie to oczywiście możliwe gdy każde ważniejsze zmiany zapiszemy przy użyciu klawisza Eksport konfiguracji.Kable połączeniowe R3, komputer, centrala.
Połączenia pomiędzy centralą (SMDR), rejestratorem (buforem) i komputerem. Porty szeregowe R3+ są optoizolowane.
Rejestrator i bufor R3: kabel posiada trzy końcówki, 1 z wtyczką DB9 (małą) z wychodzącymi dwoma kablami. Włączamy ją do R3. 2 wtyk DB25 (duży) do centrali abonenckiej do SMDR. 3 wtyk DB9 (mały) z pojedyńczym kablem do komputera. Gdy w komputerze wystepuje gniazdo DB25, należy skorzystać z przejściówki. Jeśli konieczne jest przedłużenie należy je wykonać od strony komputera, nie należy przerabiać oryginalnego kabla tylko wykonać przedłużacz z wtyczkami DB po obu stronach. Przykład wykonania  kabla - przedłużacza:
 
Strona kabla oryginalnego, 
Nr styku DB9 ("męski")
żyła w kablu (kolor)
strona komputera dla wtyku DB9
Nr styku DB 9 ("żeński")
strona komputera dla wtyku DB25
Nr styku DB25 ("żeński")
2
niebieska
2
3
3
pomarańczowa
3
2
5
biała od niebieskiej, biała od pomarańczowej
5
7
Po stronie komputera zwieramy styki: 4 z 8 i osobno 7 z 6.
Kabel przedłużacz należy wykonać z kabla parowanego (telekomunikacyjnego),  trójparowego. Poniżej przedstwaiono schemat ideowy przedłużacza dla wtyku i gniazda DB9:


W przypadku gdy centrala posiada gniazdo DB9 zamiast DB 25 należy wykorzystać specjalną przejsciówkę. Możliwe jest jej wykonanie wg poniższego wzorca:
 
DB25
DB9
2
3
3
2
4
7
5
8
6
6
7
5
8
1
20
4
22
9


Linie telefoniczne: (są izolowane galwanicznie).
Linie podłączamy do rejestratorów R3+/X, R3+/XINC, R3+/XTTX, R3/8 Mini
Podłączamy do gniazda DB37. W przypadku urządzeń z kontrolą zmiany polaryzacji żył rozmównych, z każdej pary (linii miejskiej) jeden przewód przecinamy i 1 końcówkę dołączamy do styku DB37 o numerze nieparzystym (zaczynając od 1), a 2 końcówkę do styku parzystego (zaczynając od 20). Druga linia to styki 2 i 21, a szesnasta 16 i 35. Linie powyżej 16 podłącza się analogicznie do drugiego gniazda DB37.
Linie z teletaksą dołącza się rownolegle, pierwszą linię do styków 1 i 20, drugą do 2 i 21, szesnastą do 16 i 35.
Na stykach od 17 do 19 i 36, 37 musi być podłączone uziemienie, ten sam przewód który uziemia centralę. Tylko wtedy zapewniona jest ochrona przed wyładowaniami wysokich napięć na liniach telefonicznych.Zasilanie.
Do zasilania urządzeń R3+ służą zasilacze o napięciu od 12V do 15V napięcia stałego, niestabilizowane.

Rycina pokazuje biegunowość gniazda zasilającego.
Obecność zasilania sygnalizowana jest miganiem lampki na obudowie R3. Również po włączeniu zasilania R3 daje krótki sygnał dźwiękowy.
Możliwe jest zasilanie urządzeń z akumulatorów zasilania awaryjnego centrali abonenckiej. Należy wykonać kabel do podłączenia (rycina poniżej).

Urządzenie R3+ można zasilać z akumulatorów do 30V. Gdy napięcie baterii akumulatorów jest wyższe , należy korzystać tylko z jednego akumulatora. Należy pamiętać że powyższe połączenie jest możliwe tylko w wypadku gdy centrala doładowywuje akumulatory. W przeciwnym razie akumulatory zostaną rozładowane! Zasilanie urządzeń R3+ jest galwanicznie oddzielone od wszystkich innych wyjść tych urządzeń. W R3 Mini brak izolacji galwanicznej zasilania i nie można podłączać go do akumulatorów centrali!


Skasowanie ustawień.


W przypadku koniecznosci ustawienia rejestratora / bufora do początkowych ustawień fabrycznych należy kliknąć na symbolu  Uwaga: nieodwracalnie nastąpi skasowanie wszystkich nastaw i rozmów z rejestratora / bufora! Ikona ta znajduje się na ekranie Instalatora.
W wypadku gdy nastapi zawieszenie się R3 w taki sposób że nie można skomunikować się komputerem, jest możliwe wyjęcie baterii litowej podtrzymującej zegar i pamięć. Należy wykonać to z zachowaniem ostrożności, tak aby nie doprowadzić do zniszczenia urządzenia ładunkami statycznymi!


Klucze sprzętowe.

W celu zróżnicowania poziomu obsługi różnych użytkowników programu zastosowano czytnik pastylek Dallas. Czytnik należy podłączyć do wolnego portu szeregowego komputera (w wypadku wolnych portów oferujemy karty dodatkowych portów szeregowych nz sloty ISA i PCI), w okienku Autoryzacja wybieramy port szeregowy komputera. Przytknięcie pastylki do czytnika uruchamia dostęp do programu z uprawnieniami ustalonymi w menu Administracja, Konta dostepu.. Dostarczane są dwie pastylki: instalatora i użytkownika, następne należy dokupić. Pastylka instalatora nazywana Master jest przywiązana do konkretnej kopii programu i należy ją szczególne chronić przed utratą! Nie ma możliwości dokupienia pastylki Master bez zakupu kolejnej wersji programu!
W okienku  Użytkownik jest wyświetlana nazwa zalogowanego użytkownika. Wpisywanie nazwy użytkownika i Hasła stosowane jest tylko w wersjach oprogramowania stosowanego na wyposażeniu rejestratorów / buforów R3.

Wersja oprogramowania TELE rozliczająca dane z pliku.

Ta wersja oprogramowania TELE służy do rozliczania danych bilingowych zapisywanych w pliku przez specjalne oprogramowanie. Jest sprzedawana wyłącznie z czytnikiem kluczy.

W okienku Plik z rozmowami należy wpisać nazwę pliku z którego mają zostać odczytane dane do przetwarzania. Należy wpisać pełną ścieżkę dostępu do pliku. Właściwe jest zaznaczenie okienka Usuń plik po zaimportowaniu, w przeciwnym wypadku dane w programie TELE mogą być umieszczone wielokrotnie (podwójne, potrójne itd rozmowy). Gdy chcecie Państwo dane nieprzetworzone zachowywać należy zaznaczyć Dołcz do pliku archiwum i wpisać nazwę pliku z pełną ścieżkądostępu.
W celu poinformowania programu o znaczeniu informacji w pliku należy wybrać Typ centrali telefonicznej, kierujemy się tutaj takim samym sposobem jak w przypadku instalacji R3. Również aby była możliwość odróżniania linii międzycentralowych należy zaprogramować porty podobnie jak robi się to w przypadku instalacji R3. Przejście poprzez kliknięcie na ikonie .


Terminal.
Jest opcja uruchamiająca w komputerze możliwosć obserwacji danych odbieranych przez porty szeregowe. Nie jest istotne czy jest dołączony R3+, czy też bezposrednio port SMDR centrali. Gdy centrala podłaczona jest przez rejestrator, jest on ustawiany w tryb przejrzystoci tak aby nie powodował żdnych zakłóceń. Należy przeprowadzić możliwie dużo połaczeń o róznym typie: wychodzących, wychodzących przy których abonent żądany się nie zgłasza, przychodzących itp. Oczywicie jesli centrala ma mozliwosć programowania SMDR, należy ustawić wszystkie rodzaje pól okreslających drukowanie informacji potrzebnych do uzyskania informacji o połączeniach.
Na końcu należy zapisać informacje, nagrać je na dyskietkę lub wysłać pocztą elektroniczną. Bardzo pomocny będzie opis pól, kolumn który Państwo dołączycie do zrzutu. (Bywa że bez tego pisu nic zrobić się nie da!)

Najczęstsze problemy.

Brak komunikacji z komputerem:
Brak komunikacji R3, centrala PABX:
Brak rejestracji pomimo sprawdzonej zgodności w podglądzie SMDR:
Rejestracja nie jest całkowita:
Program TELE nie otwiera się w normalny sposób:
Kłopoty z danymi.
Konieczność ponownej instalacji programu TELE:
Zmiany w programie, kto ich dokonał:
Dostępny w menu Rejestracja.